Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

28 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม สาขาเชียงราย"

28 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1  เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม  สาขาเชียงราย"

28 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และนางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ส่วนอำนวยการ สสภ.๑  เข้าติดตามประเมินผลสถานภาพการดำเนินโครงการภายหลังการขึ้นทะเบียน
“โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม โครงการที่ 5 สาขาเชียงราย ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) ประเภทโครงการพลังงานทดแทนโดยมี นายวัชระ สมต๊ะมา ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง และนายกุศล ไชยป้อ ผู้จดการแผนกป้องกันการสูญเสีย บรรยายสรุป
ข้อมูลในการดำเนินโครงการและนำชมอุปกรณ์หลักที่ใช้ในโครงการ  สสภ. 1 ในฐานะหน่วยงานติดตามประเมินผลโครงการ ได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงาน ได้แก่
สภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงการ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และ
การดำเนินงานของผลประโยชน์ร่วมของโครงการ  ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ธ.ค. 2563 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้เท่ากับ 1,218,042.39 kWh คิดเป็นปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เท่ากับ 693 tCO2e ต่อปี ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการเป็นไปตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD)

แกลเลอรี่