Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

ร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมและการดำเนินงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมและการดำเนินงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
นางสาวลภัสรดา ศรีคำฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ส่วนอำนวยการ ร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)  โดยมี
นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
และร่วมคณะตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ชมแปลงคาร์บอนเครดิต และชมผลิตภัณฑ์จากใบไม้ ผลผลิตจากป่าชุมชน ณ บ.ต้นผึ้ง ต.แม่โป่งอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมตรวจ
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ร่วมการประชุมติดตามข้อสั่งการที่ให้กับองค์การสวนสัตว์ของ
รมว.ทส .(นายวราวุธ ศิลปอาชา) และเลขาธิการ รมว.ทส. (นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์) ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

แกลเลอรี่